A Belső Ellenőrök Magyarországi Szervezete (BEMSZ)

1. Tartalom:

  1. Tartalom
  2. A BEMSZ küldetése
  3. A magyarországi szervezet megalakulása és kapcsolata a világszervezettel
  4. A megalakulás óta elvégzett tevékenységek (oktatások, szemináriumok, konferenciák) rövid bemutatása
  5. A fejlesztés lehetséges útjai a magyarországi viszonyok és az Európai Unióhoz való csatlakozási tervünk ismeretében
  6. Mit tehet a nemzetközi és a magyarországi szervezet a fenti fejlesztések elősegítésére

Mellékletek:

2. A BEMSZ küldetése

Az IIA Hungary, a Belső ellenőrök Magyarországi Szervezete (BEMSZ) küldetése a belső ellenőrzési szakma magyarországi elfogadtatása, támogatása, fejlesztése, érdekképviselete; a nemzetközi és európai belső ellenőrzési ismeretek és szakmai gyakorlat magyarországi megismertetése, a belső ellenőrök képzése és vizsgáztatása.

A BEMSZ ELKÖTELEZETT ABBAN, HOGY:

Stratégiai irányelvek a 2004-2005 időszakra a nemzetközi ajánlások alapján

PROFESZIONALIZMUS
A kor igényeinek megfelelően a belső ellenőrzési szakembereknek a jelenlegi helyzethez képest meghatározóbb és átláthatóbb szerepet kell betölteniük szervezetük irányításának támogatásában, a kockázatkezelésben és a belső ellenőrzési folyamatokban, az IIA által kiadott Etikai Kódex és Szakmai Normák alkalmazásával, valamint a megfelelőség bizonyításával.

TECHNOLÓGIA
Az ellenőrökkel szemben támasztott mai követelmény az, hogy tisztában legyenek az alkalmazott technológiákkal, az azokkal kapcsolatos kockázati elemekkel, kihívásokkal és lehetőségekkel. A BEMSZ útmutatást ad és oktatást nyújt a gyakorló szakemberek számára annak támogatására, hogy naprakészek legyenek a technológia használatából származó előnyök, illetve kockázatok felismerésében és kezelésében.

GLOBÁLIS TUDÁS, HELYI ELÉRHETŐSÉG
A BEMSZ - az IIA-val és az ECIIA-val való együttműködése révén - kiváltságos helyzetben van, hiszen állandó kapcsolatban áll a nemzetközi szakmai szervezetekkel. A továbbiakban is keresni fogjuk az új együttműködési lehetőségeket a magyar belső ellenőrzési szakma és kapcsolódó szervezetei mind teljesebb körű hazai és nemzetközi integrálódása érdekében. Elősegítjük és támogatjuk a Felelős Vállalatirányítási Ajánlások (Corporate Governance) alkalmazását, határozottabb irányelveket fogalmazunk meg a nemzetközi színvonalú belső ellenőrzési gyakorlat kialakítása céljából, erősítjük a gazdasági szervezeteken belüli átfogó kockázatkezelési és ellenőrzési rendszereket, ösztönözzük a megbízhatóbb és pontosabb beszámolási rend kidolgozását, az összehangoltabb belső és külső auditori szolgáltatásokat, ezáltal pedig az eredményesebb irányítást.

FOLYAMATJAVÍTÁS
Legyünk naprakészek! Mind a BEMSZ-nek, mind a gyakorló belső ellenőröknek fel kell készülniük a változásokra, új elképzelések bevezetésére és a kihívásokra. A BEMSZ vizsgálni fogja azokat a lehetőségeket, melyekkel elősegítheti, hogy tagjai a globális üzleti környezet állandó változásából fakadó követelményeknek mind teljes mértékben tudjanak megfelelni.

Tartalom

3. A magyarországi szervezet megalakulása és kapcsolata a világszervezettel

A Belső Ellenőrök Magyarországi Szervezete 1995. januárjában alakult, mint önálló nonprofit egyesület. Ezt megelőzően már 1988-tól létrejött kapcsolat az IIA és néhány magyar belső ellenőr között. Ettől az évtől kezdve rendszeresen részt vettünk a világszervezet európai tagozatának vezetőségi ülésein és néhány szervezett oktatásán. Rövid idő alatt bebizonyosodott, hogy e nagy tapasztalattal rendelkező nemzetközi intézmény komoly segítséget tud nyújtani a Magyarországon működő belső és külső ellenőröknek. Sajnálatos módon hazánkban nem alakult ki speciális belső ellenőri képzés és ezt az űrt töltötte be a kezdeti időszakban e szervezet tréningek és oktatások szervezésével, valamint angol nyelvű szakirodalom terjesztésével. Természetesen az oktatások külföldön kerültek megrendezésre, emiatt csak a tehetősebb cégek tudták revizoraikat beiskolázni. Így a kezdeti időszakban nagyrészt a pénzintézeti szféra belső ellenőrei alakítottak ki alkalmankénti együttműködést a képzés és tapasztalatszerzés területén. 1992-ben belső ellenőrzési munkacsoportot hoztunk létre a Bankszövetség keretein belül, mely megpróbálta összehangolni a banki revizorok oktatását és 2 éves működésünk alatt több szemináriumot, illetve a Bankárképző segítségével oktatást is szerveztünk. Nyilvánvalóvá vált, hogy munkacsoportunkhoz a többi gazdálkodó szféra revizorai is szerettek volna csatlakozni, hiszen hasonló egyesület vagy szervezet nem létezett Magyarországon. Ennek hatására, valamint a Nemzetközi Szervezet elvárásainak megfelelően alapítottuk meg önálló belső ellenőrzési egyesületünket 1995. januárjában.

A világszervezettel való kapcsolat kialakítása nem igényelt különösebb előkészületet, hiszen 1988-tól kezdve rendszeresen képviseltettük magunkat a vezetőségi üléseken. Együttműködésünkben nagy változást hozott, hogy 1996-tól már több volt szocialista ország (Cseh Köztársaság, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia) is részt vesz az európai konföderáció munkájában, így együttesen komolyabb erőt képviselünk és problémáink hasonlósága miatt könnyebben tudunk speciális kelet-európai szemináriumokat és oktatásokat szerveztetni. A világszervezet és különösen az európai konföderáció minden kiadványáról és programjáról tájékoztatást küld az összes tagországnak és a kelet-európai térség államainak még speciális kedvezményeket is nyújt. Így az elmúlt években 50%-os részvételi díj mellett vehettünk részt a belső ellenőrzés európai konferenciáin, és néhány egyéb ágazati ellenőrzési oktatáson. Szintén kedvezményes a tagsági díjunk is. Az európai szervezet elnöke többször járt Magyarországon, és mint gyakorló belső ellenőr több alkalommal előadást is tartott a pénzmosás megelőzése, illetve a számítástechnikai ellenőrzés témában.

Tartalom

4. A megalakulás óta elvégzett tevékenységek (oktatások, szemináriumok, konferenciák) rövid bemutatása

Eddigi oktatási tevékenységünkben vezető szerepet játszott a banki belső ellenőrök képzésének előmozdítása, mivel az alakuló tagság létszámának döntő hányada ebből a szektorból került ki. Legsikeresebb rendezvényünk az 1997-ben megtartott Első Kelet-Európai Belső Ellenőrzési Konferencia volt, amelyen 29 országból több mint 300 hallgató volt jelen. A konferencián 3 szekcióban folytak előadások. Felvettük a kapcsolatot a Nemzetközi Bankárképző Központtal, ahol minden évben speciális tanfolyamot tartanak a belső ellenőrök részére. Ezenkívül szemináriumainkon legnagyobb számban pénzintézeti belső ellenőreink vesznek részt és az utóbbi időben közülük kerültek ki a legjobb előadóink is. Legsikeresebbek a pénzmosás megelőzésével és felfedésével kapcsolatos előadásaink és kerekasztal megbeszéléseink volta, ahol igyekeztünk egymást tájékoztatni saját tapasztalatainkról és a rendőrséggel való kapcsolatrendszerünkről. Ebben a témában néhány külföldi előadást is meghallgathattunk, valamint több előadó érkezett a rendőrség e témával foglalkozó ügyosztályáról is. Általános elégedettséget váltottak ki, a treasury, számítástechnikai, illetve a hitel ellenőrzés témáiban megtartott szemináriumaink is. Másik nagy területünk az önkormányzati ellenőrzés; ennek szakértőit az Állami Számvevőszéktől, illetve különböző önkormányzatiktól hívtuk meg, ezek a prezentációk is igen sikeresek voltak. Ezen a területen is fogadtunk külföldi előadót (Ausztriából), aki az ottani helyzetet mutatta be és ismételten bebizonyosodott, hogy igen nagy különbség van az önkormányzati ellenőrök helyzete és elismertsége között a két országban. Megalakult ipari, kereskedelmi és szolgáltató vállalati szekciónk is, ahol különösen aktív munka indult be 1997-es nemzetközi konferenciánk óta. Felvettük a kapcsolatot az ACL szoftvergyártó céggel és ennek eredményeképpen sikeres bemutató előadást tartottak ellenőrzést segítő programcsomagjaikról. A jövőben ágazatonként tartanak bemutató és oktató tanfolyamokat belső ellenőrök részére.

Tartalom

5. A fejlesztés lehetséges útjai a magyarországi viszonyok és az Európai Unióhoz való csatlakozási tervünk ismeretében

Amennyiben Magyarország nem tér le a gazdasági és politikai megújhodás útjáról, úgy kötelességünk és alapvető érdekünk is, hogy fejlesszük ellenőrzési rendünket. Magyarország közelmúlt pénzügyi, gazdasági története azt bizonyította, hogy hazánkban szükséges egy a nyugati társadalmaknál is erősebb és szigorúbb, minden tevékenységet átfogó ellenőrzési struktúrát kialakítani. Ezt alátámasztja az, hogy minden kormányzati periódusban előfordultak kisebb nagyobb korrupciós és gazdasági bűncselekmények és a magyar bűnüldöző szervek sem felkészültek az ún. „Fehérgalléros bűnözés” felfedésére és megítélésére. Jogszabályi hiányosságaink miatt ma például nehéz egyértelműen meghatározni, hogy mit nevezünk számítógépes visszaélésnek. Sok esetben nehezen elkülöníthető a hibázás és a vétkesség fogalma. Ezen véleményeim alapján meggyőződésem, hogy csak az adott intézmény napi tevékenységét jól ismerő és valóban független belső ellenőr képes minden részletre kiterjedően feltárni és főleg megelőzni az esetlegesen kialakuló visszaéléseket csalásokat. Az esetlegesen magasabb szakmai tudással rendelkező felügyeleti vagy külső ellenőrök (könyvvizsgálók) nem minden részletre figyelhetnek fel, hiszen csak időszakonként vizsgálhatják az adott cég, intézmény tevékenységét. Szintén sok szabálytalanságot tárhatnak fel az adóellenőrök is, de munkájuk csak az adózással kapcsolatos jogszabályok betartásának felülvizsgálatára terjedhet ki. Amennyiben valóban életszerű együttműködés alakul ki a belső és külső ellenőrök között, még könnyebben megelőzhető lenne a visszaéléseknek még a kialakulása is. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk nem csak gazdasági követelményeket támaszt, hanem egy olyan társadalmat kell bemutatnunk leendő partnereinknek, amely valóban tiszta, nagy százalékban mentes a korrupciós ügyektől, és amelynek ellenőrzöttsége egyértelműen átlátható és világos a külföldi befektetők és bármely európai intézményrendszer számára is.

Tartalom

6. Mit tehet a nemzetközi és a magyarországi szervezet a fenti fejlesztések elősegítésére

A fenti gondolatok alapján és a nemzetközi tapasztalatok tükrében meggyőződésem, hogy a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete segítségére támaszkodva a magyarországi chapter sokat tehet különösen az oktatás területén a belső ellenőrökért. Ezenkívül különböző sztenderdjeink terjesztésével egységesíteni tudjuk munkamódszereinket, esettanulmányaink bemutatásával megkönnyíthetjük a belső ellenőrzési munkavégzést. A számítógépek elterjedése és ezek használata az ellenőrzési munkában szintén felgyorsította a nyugati technikák és ellenőrzési programcsomagok elterjedését, de ez még számottevő minőségi javulást csak néhány kiemelt vegyes vállalat esetében hozott. Az európai szervezet legjelentősebb sikerét 1996-ban érte el, amikor az Európai Unió felismerve a belső ellenőrzés fontosságát az ECIIA számára egy hivatalos helyet biztosított az Európa Parlamentben. Ez a nemzetközi elismertség nem csak szimbolikus jellegű, hanem egyben előfutára is a későbbi kiemelt kapcsolat felvételeknek. Így szoros együttműködés alakult ki az INTOSAI (Számvevőszékek Nemzetközi Szervezete) és az IIA között. Ez a szoros kapcsolat valamint a nyugaton már régen végbement külső-belső ellenőri együttműködés megalapozhatja a társadalom és gazdaság teljes ellenőrzöttségét. Amennyiben a felügyeleti, kormányzati szervek is egyöntetűen felismerik e terület fontosságát és biztosítják a belső ellenőrzés független, magas színvonalú munkavégzését, úgy ennek hatása akár rövidtávon is érvényesülhet a gazdasági folyamatokban.

Tartalom

MELLÉKLETEK

Tájékoztató a tagdíjfizetés mértékéről

Vállalatokat, cégeket képviselőknek a tagsági díj: 12.000,-Ft

Egyéni tagsági díj: 8.000,-Ft

melyet kérünk a UniCredit Bank-nál vezetett

10918001-00000030-55970007

számú számlára befizetni szíveskedjenek.

Külföldről történő befizetés esetén:

Számlavezető fiók neve, címe:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
1054 BUDAPEST
Szabadság tér 5-6.
SWIFT KÓD (BIC) : BACXHUHB
Nemzetközi számlaszám (IBAN) :
HU03 1091 8001 0000 0030 5597 0007

A tagsági díj magában foglalja a nemzetközi szervezet tagsági díját is. A díj beérkezésétől számítva tekintjük Önt hivatalos tagnak a Belső Ellenőrök Magyarországi Szervezetében, illetve "The Institute of Internal Auditors"-ban (Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete). A jelentkezési lapot kitöltése és aláírása után kérjük az alábbi címre eljuttani szíveskedjen: IIA Hungary, 1149 Budapest, Angol utca 34. Alkalmazandó szakági és munkaköri kódok.
Amennyiben a belépést követően adataikban változás történik, kérjük, hogy a változásbejelentő lapot kitöltve és a BEMSZ titkárságra beküldve, szíveskedjenek ezt jelezni.

Tartalom